Algemeen

De Warmoes, gevestigd aan Griftdijk Noord 11, 6663 AA in Lent,
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens
zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.dewarmoes.nl
Griftdijk Noord 11, 6663 AA in Lent
Marlies van Loon is de Functionaris Gegevensbescherming van De Warmoes.
Zij is te bereiken via marlies@dewarmoes.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Warmoes verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De Warmoes verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsmail
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

De Warmoes neemt verantwoordelijkheid op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Warmoes) tussen zit.
De Warmoes gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress voor het maken van onze website, Mailchimp voor het maken van onze nieuwsmail, Instagram en Facebook als sociaal medium om over onze activiteiten te communiceren. Ons vakantieverblijf is te huren via de website Airbnb. Airbnb heeft een eigen privacy verklaring. Wij hebben geen invloed op de wijze waarop Airbnb met de gegevens van gebruikers omgaat.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De Warmoes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Deelname aan cursussen of activiteiten die wij organiseren; 24 maanden
Gegevens van abonnees op onze nieuwsmail; totdat de abonnee aangeeft de gegevens te verwijderen
Van partijen die bij ons een dienst afnemen (huren van een ruimte, geven van een feestje); we bewaren de gegevens in de vorm van een factuur 7 jaar (termijn boekhouding)

Delen van persoonsgegevens met derden

De Warmoes verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De Warmoes gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Warmoes en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar admin@dewarmoes.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan en niet iemand die zich voordoet als u, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De Warmoes wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De Warmoes neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via admin@dewarmoes.nl